Croeso N’ôl

croeso

 

CROESO N’ÔL I LANGRANNOG!


Yr ydym wedi cael ychydig fisoedd tawel yn Llangrannog, ond nid yw’r gymuned wedi bod yn segur. Mae cefnogaeth wedi ei ddarparu i bobl bregus gan aelodau o’r gymuned – siopa, casglu presgripsiynau, sgyrsiau pell-gymdeithasol i ofalu am bobl, gwneud bagiau golchi ar gyfer y GIG ac ati. Mae’r Pwyllgor Lles wedi parhau i gwrdd ar-lein. Mae staff siop Londis lleol wedi darparu gwasanaethau hanfodol.

 

Anfonodd yr Aelod Seneddol Ben Lake lythyr at y gymuned yn diolch i ni am y gwaith rydyn ni wedi’i wneud. Yn bwysicaf oll, nid ydym wedi cael unrhyw achosion yma hyd yn hyn!

 

Coronafirws yng Ngheredigion

Mae Ceredigion yn dal i fod ar lefel uchel o fregusrwydd oherwydd ein niferoedd isel o’r firws. Mae tua 72,000 o bobl yn byw yng Ngheredigion, ac mae gennym ganran uchel o bobl oedrannus. Felly mae’n hanfodol ein bod yn parhau i weithio gyda’n gilydd i guro’r firws. 

 

Pellter cymdeithasol

Mae pellter cymdeithasol yn parhau yn ei le – cadwch 2 fedr rhyngoch chi ac unrhyw un nad yw yn eich cartref. 

 

Gwastraff a Sbwriel

Mae gennym lai o finiau gwastraff nag arfer, a chasgliadau cyfyngedig. Os gwelwch yn dda ewch â chymaint o sbwriel gyda chi ag y gallwch, yn enwedig os yw’r biniau eisoes yn llawn.

Dilynwch rhaglen ailgylchu Ceredigion gymaint ag sy’n bosib, yr ydym gyda’r gorau yn y D.U. am hyn.

 

Busnesau lleol

Y Caban – archebu ar lein a chasglu o 11eg o Orffennaf.

Caffi Patio – clud-fwyd o 11eg o Orffennaf.

Pentre Arms – agor o 11 y bore am fwyd a diod tu allan.

Y Llong – agor o 11eg o Orffennaf am ddiodydd.

Siop Hoffnant (Londis) – Archebu dros y ffon/arlein. Gweler tudalen Facebook.

Oriel Sea and Slate – amseroedd agor cyfyngedig o 19eg o Orffennaf.

Tafell a Tan Pizza – Agor yn fuan am clyd-fwyd.

Caiacs Carreg Bica – Gweler tudalen Facebbok am fanylion.

Gweler tudalennau a gwefannau unigol y busnesau lleol am diweddariad a manylion. Sylwer, NI FYDD cyfleusterau tai bach ar gael.

 

Gwasanaethau

Mae’r meysydd parcio ar agor (talu ac arddangos o flaen y traeth,  dim parcio a theithio o’r maes parcio am ddim)

Mae’r toiledau ar agor – parchwch y cyfleuster hwn, gan na fydd yr un o’r busnesau yn gallu gadael i chi ddefnyddio eu cyfleusterau.

Prin yw’r achubiaeth achub bywyd.

Raciau iard gychod / caiac – gwelwch tudalen facebook Gymdeithas Cychod a Pysgota Llangrannog.

 

Cysylltiadau a Chefnogaeth

Gweler tudalen Facebook Llangrannog Hwb i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Pwyllgor Lles a chyngor a chefnogaeth llywodraeth leol. Ceredigion.gov.uk/coronavirus.

 

Gallwch gysylltu â’n heddlu lleol ar https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/contact-us/report-an-incident/

 

Byddwn yn parhau i adrodd ar dorri’r canllawiau i’r heddlu lleol.

 

Mae croeso i chi sgwrsio ag unrhyw aelod o’r Pwyllgor am hyn a materion eraill. Gallwch anfon e-bost atom ar llangrannogwelfare@gmail.com. 

 

Parchwch y gymuned leol a mwynhewch ein pentref hardd.

Welcome Back – Croeso N’ôl

Llangrannog Welfare Committee

WELCOME BACK TO LLANGRANNOG!

We have had a quiet few months in Llangrannog, but the community has not been idle. Support has been provided for vulnerable people by community members – shopping, collecting prescriptions, socially-distanced chats to check on people, making washbags for the NHS etc. The Welfare Committee has continued to meet online. The local Londis shop staff have provided vital services.

MP Ben Lake sent a letter to the community thanking us for the work we have done. Most importantly, we have had no cases here so far!

Coronavirus in Ceredigion

Ceredigion is still at a high level of vulnerability due to our low numbers of the virus. There are around 72,000 people living in Ceredigion, and we have a high percentage of elderly people. It is therefore vital that we continue to work together to beat the virus.

Social distancing remains in place – please keep 2 metres between you and anyone not in your household.

 

LITTER

We have fewer wastebins than usual, and limited collections.

Please take as much litter away with you as you can, especially if the bins are already full.

Follow the Ceredigion recycling program as far as possible – we are one of the best counties in the UK for this.

 

Local Businesses

The Beach Hut – online ordering and pickup from 11 July.

The Patio Cafe – takeaways from 11 July.

The Pentre Arms – open from 11 July for food and drink outside.

The Ship Inn – open from 11 July for takeaway drinks.

Siop Hoffnant (Londis) – Online and telephone orders. See website/Facebook page

Sea & Slate Gallery – limited opening from 19 July.

Tafell a Tân Pizza – opening soon for takeaway.

Caiacs Carreg Bica Kayaks – please see the Facebook page.

Please see individual businesses’ websites and Facebook pages for updates and details. Note they will NOT have toilet facilities.

 

Services

The car parks are open (pay and display on the beachfront car park; no park and ride from the free car park).

The toilets are open – please respect this amenity, as none of the businesses will be able to let you use their facilities.

There is limited lifeguard cover.

Boatyard/kayak racks – please see the Llangrannog Boating & Angling Assoc. Facebook page.

 

Contacts and Support

See the Llangrannog Hwb Facebook page for updates on Welfare Committee and local government advice and support. Ceredigion.gov.uk/coronavirus.

You can contact our local police force on https://www.dyfed-powys.police.uk/en/contact-us/report-an-incident/

We will continue to report breaches of the guidelines to the local police.

Please feel free to chat to any member of the Committee about this and other matters. You can email us on llangrannogwelfare@gmail.com.

Please respect the local community and enjoy our beautiful village.