Pwyllgor Lles Llangrannog Welfare Committee

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2024

nos Iau, 18 Ebrill am 7yp, Y Caban

Annual General Meeting 2024

Thursday 18 April at 7pm, the Beach Hut

Darlith/Presentation

Prosiect Perthyn – Canolfan Crannog

Adroddiad cychwynnol ymarferoldeb

Preliminary feasibility report

What is happening with the Capel Crannog site?Beth sy’n digwydd gyda safle Capel Crannog?
Who owns it?Pwy sy’n berchen arno?
What are the issues surrounding redevelopment?Beth yw’r materion sy’n ymwneud ag ailddatblygu?
What are the options?Beth yw’r dewisiadau?
What would it cost?Beth fyddai’n ei gostio?
Is it possible to make the site work for the community?A oes modd gwneud i’r safle weithio i’r gymuned?

Bydd y darlith yn cael e ddilyn gyda’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2024

The presentation will be followed by the Welfare Committee AGM

Mae gan holl drigolion yr hawl i fynychu’r cyfarfod ac fe’ch gwahoddir i wneud. Mae’n bosibl penodi dirprwy, gofynnwch am fanylion. All village residents are entitled and invited to attend and/or join the Committee. A proxy may be appointed; for details please ask.

Os ych chi’n moyn ymuno’r Pwyllgor, ofynwch yr Ysgrifenyddes am fanylion. If you wish to join the Committee, please contact the Secretary for details: llangrannogwelfare@gmail.com

A Community and Commemoration Project in Llangrannog


Llangrannog Welfare Committee members, along with the Cranogwen statue team (CCCCM) and community volunteers, have almost finished the renovation of the beloved Gardd y Pentref – Village Garden, located between Banc-y-Felin chapel and Y Gerwn waterfall on the road down to the beach.
The first JustGiving page raised over £4,000, and the team won a grant from Ceredigion County Council to support the work.
Ahead of the public unveiling of the new statue of local heroine Cranogwen on 10 June, the team need to make good a new, safer entrance by removing old concrete and making an accessible slope into the garden. There is also some planting and trimming left to do.
We also hope to have enough money to provide information boards to illustrate Cranogwen’s life and importance, as well as celebrate the hard work of many villagers in the garden over the years. This and money for the entrance and the renovation of the old steps down to the lower garden mean that we must raise at least another £2,000. We also need to cover some costs due to rising prices of building materials. If there is enough money we will also purchase new seating for the garden.
Built in the early 1900s, the garden has been further developed and maintained by successive local gardeners and builders. The new design preserves aspects of the garden such as the original slate walls, and builds on it to provide a perfect site for Cranogwen to gaze towards her beloved beach.
The new garden was created by local garden designer Gail Robinson following consultation with the wider community. Stonework has been done by Teifi Landscaping. The design incorporates some of Cranogwen’s poetry, which has been set into the new stone floor.
We have worked in partnership with the Cranogwen Community Monument team and Monumental Welsh Women to bring this idea to life, and hope that the generosity we have seen so far will continue to enable us to make this special space last at least another century.

Car Park Update Feb 2023

The Llangrannog beachfront car park has a new parking machine which takes coins and cards. You can also use JustPark to pay (but the wifi is very slow). The rule that you must pay within ten minutes of entering the car park remains in place. There are new signs which clearly state the conditions of parking.

It should be noted that vandalism of the new machine or any car park property will be on CCTV. Please do not tamper with the machine; this means others cannot pay and is counter-productive.

We hope that the new machine will allevaite the problems that we have seen with the car park in the last few years. For any advice, please email the Welfare Committee at llangrannogwelfare@gmail.com.

Mae gan faes parcio glan traeth Llangrannog beiriant parcio newydd sy’n cymryd darnau arian a chardiau. Gallwch hefyd ddefnyddio JustPark i dalu (ond mae’r wifi yn araf iawn). Mae’r rheol bod yn rhaid i chi dalu o fewn deng munud i fynd i mewn i’r maes parcio yn parhau mewn grym. Mae arwyddion newydd sy’n nodi’n glir yr amodau parcio.

Dylid nodi y bydd y peiriant newydd neu unrhyw eiddo maes parcio yn cael ei fandaleiddio ar deledu cylch cyfyng. Peidiwch ag ymyrryd â’r peiriant; mae hyn yn golygu na all eraill dalu ac mae’n wrthgynhyrchiol.

Gobeithiwn y bydd y peiriant newydd yn lleddfu’r problemau yr ydym wedi’u gweld gyda’r maes parcio yn y blynyddoedd diwethaf. Am unrhyw gyngor, e-bostiwch y Pwyllgor Lles ar llangrannogwelfare@gmail.com.

Gwaith yn yr Oer

Mae’n bach yn oer i weithio ar yr ardd ar hyn o bryd! Ond mae’r tîm wedi bod yn rho pethau lawr i weld sut mae’n edrych. Gwych!

It’s a bit cold to be working on the Garden at the moment! But the Teifi Landcscaping team have been setting the stones down to see how things look. Great!

Donate to help us here

Gwaith Cranogwen – Clai – Clay

Cranogwen Statue update: Kezi Ferguson and Seb Boyesen are working on covering the model of Cranogwen in clay and rendering the details this week.

Y diweddaraf am Gerflun Cranogwen: Mae Kezi Ferguson a Seb Boyesen yn gweithio ar orchuddio’r model o Cranogwen mewn clai ac yn rhoi’r manylion yr wythnos hon.

Kezi Ferguson

Cranogwen yn fyw…

The life-sized framework has now been created and Seb and Kezi his assistant will now begin the clay modelling onto it. Smaller details such as buttons, pocket embroidery and her collar will be done separately. The plinth has been modelled in fibreglass to allow detailed work.

The head will be sculpted separately, and the hands will be re-cast and detailed.

Cranogwen’s little dog Fan will be readied soon to sit at her side!

Seb has generously offered to have another Open Studio in December/January to show their progress.

We hope you agree it looks really exciting, and that it is finally coming to life. Thank you again for all your support, and if you feel you can give a little more, we need to raise more for the garden redevelopment and spiralling costs for materials. Diolch.

Mae’r fframwaith maint llawn bellach wedi’i greu a bydd Seb a Kezi ei gynorthwyydd yn dechrau ar y modelu clai arno. Bydd manylion llai fel botymau, brodwaith poced a’i choler yn cael eu gwneud ar wahân. Mae’r plinth wedi’i fodelu mewn gwydr ffibr i ganiatáu gwaith manwl.

Bydd y pen yn cael ei gerflunio ar wahân, a bydd y dwylo’n cael eu hail-gastio a’u manylu.

Bydd Fan ci bach Cranogwen yn barod yn fuan i eistedd wrth ei hochr!

Mae Seb wedi cynnig yn hael i gael Stiwdio Agored arall ym mis Rhagfyr/Ionawr i ddangos eu cynnydd.

Gobeithio eich bod yn cytuno ei fod yn edrych yn gyffrous iawn, a’i fod yn dod yn fyw o’r diwedd. Diolch eto am eich holl gefnogaeth, ac os teimlwch y gallwch roi ychydig mwy, mae angen i ni godi mwy ar gyfer ailddatblygu’r ardd a chostau troellog ar gyfer deunyddiau. Diolch.

Adroddiad Ffynnon Fair Report

(English below)

Yn dilyn dau gyfarfod a dau ymweliad safle, mae’r arbenigwr ffynon ac awdur Phil Cope wedi creu ei adroddiad terfynol ynglŷn â Ffynon Fair ger eglwys Llangrannog. Comisiynwyd a thalwyd am yr adroddiad gan James Stewart, yr oedd ei fam yn byw yn Llangrannog ac â diddordeb byw yn adfywiad y ffynnon. Diolch yn fawr i’r ddau.

Mae’r gymuned wedi bod yn ymwneud yn helaeth â gwaith cynnal a chadw i’r safle hyfryd hwn, a gobeithiwn fynd â hyn ymhellach yn 2023. Gallwch weld mwy am y gwaith a wnaed hyd yma yma. Bydd rhagor o wybodaeth am fod yn rhan o ddatblygiadau pellach ar gael ar y wefan hon ac ar dudalen Facebook Hwb Llangrannog.

Gellir lawrlwytho adroddiad Phil isod (fformat PDF). Os na allwch chi/eraill lawrlwytho ac yr hoffech ddewis arall, cysylltwch â’r Ysgrifennydd.

Following two meetings and two site visits, well expert and writer Phil Cope has created his final report on the spring at Ffynnon Fair near the church in Llangrannog. The report was commissioned and paid for by James Stewart, whose mother lived in Llangrannog and had a keen interest in the revival of the well. Many thanks to both.

The community has been heavily involved in maintenance work to this lovely site, and we hope to take this further in 2023. You can see more about the work done so far here. More information on being involved in further developments will be forthcoming on this website and the Llangrannog Hwb Facebook page.

Phil’s report can be downloaded below (PDF format). If you/others cannot download and would like another option please contact the Secretary.

llangrannog well