A Community and Commemoration Project in Llangrannog


Llangrannog Welfare Committee members, along with the Cranogwen statue team (CCCCM) and community volunteers, have almost finished the renovation of the beloved Gardd y Pentref – Village Garden, located between Banc-y-Felin chapel and Y Gerwn waterfall on the road down to the beach.
The first JustGiving page raised over £4,000, and the team won a grant from Ceredigion County Council to support the work.
Ahead of the public unveiling of the new statue of local heroine Cranogwen on 10 June, the team need to make good a new, safer entrance by removing old concrete and making an accessible slope into the garden. There is also some planting and trimming left to do.
We also hope to have enough money to provide information boards to illustrate Cranogwen’s life and importance, as well as celebrate the hard work of many villagers in the garden over the years. This and money for the entrance and the renovation of the old steps down to the lower garden mean that we must raise at least another £2,000. We also need to cover some costs due to rising prices of building materials. If there is enough money we will also purchase new seating for the garden.
Built in the early 1900s, the garden has been further developed and maintained by successive local gardeners and builders. The new design preserves aspects of the garden such as the original slate walls, and builds on it to provide a perfect site for Cranogwen to gaze towards her beloved beach.
The new garden was created by local garden designer Gail Robinson following consultation with the wider community. Stonework has been done by Teifi Landscaping. The design incorporates some of Cranogwen’s poetry, which has been set into the new stone floor.
We have worked in partnership with the Cranogwen Community Monument team and Monumental Welsh Women to bring this idea to life, and hope that the generosity we have seen so far will continue to enable us to make this special space last at least another century.

Car Park Update Feb 2023

The Llangrannog beachfront car park has a new parking machine which takes coins and cards. You can also use JustPark to pay (but the wifi is very slow). The rule that you must pay within ten minutes of entering the car park remains in place. There are new signs which clearly state the conditions of parking.

It should be noted that vandalism of the new machine or any car park property will be on CCTV. Please do not tamper with the machine; this means others cannot pay and is counter-productive.

We hope that the new machine will allevaite the problems that we have seen with the car park in the last few years. For any advice, please email the Welfare Committee at llangrannogwelfare@gmail.com.

Mae gan faes parcio glan traeth Llangrannog beiriant parcio newydd sy’n cymryd darnau arian a chardiau. Gallwch hefyd ddefnyddio JustPark i dalu (ond mae’r wifi yn araf iawn). Mae’r rheol bod yn rhaid i chi dalu o fewn deng munud i fynd i mewn i’r maes parcio yn parhau mewn grym. Mae arwyddion newydd sy’n nodi’n glir yr amodau parcio.

Dylid nodi y bydd y peiriant newydd neu unrhyw eiddo maes parcio yn cael ei fandaleiddio ar deledu cylch cyfyng. Peidiwch ag ymyrryd â’r peiriant; mae hyn yn golygu na all eraill dalu ac mae’n wrthgynhyrchiol.

Gobeithiwn y bydd y peiriant newydd yn lleddfu’r problemau yr ydym wedi’u gweld gyda’r maes parcio yn y blynyddoedd diwethaf. Am unrhyw gyngor, e-bostiwch y Pwyllgor Lles ar llangrannogwelfare@gmail.com.

Gwaith yn yr Oer

Mae’n bach yn oer i weithio ar yr ardd ar hyn o bryd! Ond mae’r tîm wedi bod yn rho pethau lawr i weld sut mae’n edrych. Gwych!

It’s a bit cold to be working on the Garden at the moment! But the Teifi Landcscaping team have been setting the stones down to see how things look. Great!

Donate to help us here

Gwaith Cranogwen – Clai – Clay

Cranogwen Statue update: Kezi Ferguson and Seb Boyesen are working on covering the model of Cranogwen in clay and rendering the details this week.

Y diweddaraf am Gerflun Cranogwen: Mae Kezi Ferguson a Seb Boyesen yn gweithio ar orchuddio’r model o Cranogwen mewn clai ac yn rhoi’r manylion yr wythnos hon.

Kezi Ferguson

Cranogwen yn fyw…

The life-sized framework has now been created and Seb and Kezi his assistant will now begin the clay modelling onto it. Smaller details such as buttons, pocket embroidery and her collar will be done separately. The plinth has been modelled in fibreglass to allow detailed work.

The head will be sculpted separately, and the hands will be re-cast and detailed.

Cranogwen’s little dog Fan will be readied soon to sit at her side!

Seb has generously offered to have another Open Studio in December/January to show their progress.

We hope you agree it looks really exciting, and that it is finally coming to life. Thank you again for all your support, and if you feel you can give a little more, we need to raise more for the garden redevelopment and spiralling costs for materials. Diolch.

Mae’r fframwaith maint llawn bellach wedi’i greu a bydd Seb a Kezi ei gynorthwyydd yn dechrau ar y modelu clai arno. Bydd manylion llai fel botymau, brodwaith poced a’i choler yn cael eu gwneud ar wahân. Mae’r plinth wedi’i fodelu mewn gwydr ffibr i ganiatáu gwaith manwl.

Bydd y pen yn cael ei gerflunio ar wahân, a bydd y dwylo’n cael eu hail-gastio a’u manylu.

Bydd Fan ci bach Cranogwen yn barod yn fuan i eistedd wrth ei hochr!

Mae Seb wedi cynnig yn hael i gael Stiwdio Agored arall ym mis Rhagfyr/Ionawr i ddangos eu cynnydd.

Gobeithio eich bod yn cytuno ei fod yn edrych yn gyffrous iawn, a’i fod yn dod yn fyw o’r diwedd. Diolch eto am eich holl gefnogaeth, ac os teimlwch y gallwch roi ychydig mwy, mae angen i ni godi mwy ar gyfer ailddatblygu’r ardd a chostau troellog ar gyfer deunyddiau. Diolch.

Adroddiad Ffynnon Fair Report

(English below)

Yn dilyn dau gyfarfod a dau ymweliad safle, mae’r arbenigwraig ffynnon a’r awdur Phil Cope wedi creu ei adroddiad terfynol ar y gwanwyn yn Ffair Ffynon ger eglwys Llangrannog. Comisiynwyd a thalwyd am yr adroddiad gan James Stewart, yr oedd ei fam yn byw yn Llangrannog ac â diddordeb byw yn adfywiad y ffynnon. Diolch yn fawr i’r ddau.

Mae’r gymuned wedi bod yn ymwneud yn helaeth â gwaith cynnal a chadw i’r safle hyfryd hwn, a gobeithiwn fynd â hyn ymhellach yn 2023. Gallwch weld mwy am y gwaith a wnaed hyd yma yma. Bydd rhagor o wybodaeth am fod yn rhan o ddatblygiadau pellach ar gael ar y wefan hon ac ar dudalen Facebook Hwb Llangrannog.

Gellir lawrlwytho adroddiad Phil isod (fformat PDF). Os na allwch chi/eraill lawrlwytho ac yr hoffech ddewis arall, cysylltwch â’r Ysgrifennydd.

Following two meetings and two site visits, well expert and writer Phil Cope has created his final report on the spring at Ffynnon Fair near the church in Llangrannog. The report was commissioned and paid for by James Stewart, whose mother lived in Llangrannog and had a keen interest in the revival of the well. Many thanks to both.

The community has been heavily involved in maintenance work to this lovely site, and we hope to take this further in 2023. You can see more about the work done so far here. More information on being involved in further developments will be forthcoming on this website and the Llangrannog Hwb Facebook page.

Phil’s report can be downloaded below (PDF format). If you/others cannot download and would like another option please contact the Secretary.

llangrannog well

Ardd y Pentref – Village Garden

Mae Pwyllgor Lles Llangrannog wedi dechrau ar y gwaith o adnewyddu Gardd y Pentre sydd wedi’i lleoli rhwng capel Bancyfelin a rhaeadr Y Gerwn.

Dyn ni eisoes wedi codi dros £2,000 ac wedi derbyn grant gan Gyngor Sir Ceredigion i gefnogi’r gwaith. Ein nod yw codi £8000 a’n gobaith yw cael eich help chi i wireddu’r freuddwyd hon.

Cafodd cynllun yr ardd ei greu gan Gail Robinson, person lleol sy’n arbenigo mewn gerddi. Roedd hyn yn dilyn ymgynghoriad ymhlith aelodau o’r gymuned. Teifi Landscaping sy’n gwneud y gwaith. Bydd llinellau o farddoniaeth Cranogwen yn cael eu hymgorffori yn y llawr carreg newydd. Yn y cynllun hefyd, gallwch weld mynedfa newydd mwy diogel a lleoedd i blannu planhigion o bob math.

Crewyd yr ardd yn 19…., ac yn ystod y blynyddoedd diwetha mae’r ardd wedi cael ei chynnal gan nifer o arddwyr ac adeiladwyr lleol. Bydd y cynllun newydd yn cadw rhai agweddau o’r ardd wreiddiol fel y waliau llechi ond bydd y datblygiad newydd yn lleoliad perffaith ar gyfer cerflun Cranogwen, ein harwres leol. Dyn ni’n gweithio mewn cydweithrediad â Thîm Prosiect Cymunedol Cranogwen a Monumental Welsh Women.

Y gobaith hefyd yw casglu digon o arian i ddarparu byrddau gwybodaeth am fywyd a gwaith Cranogwen a hefyd dathlu gwaith caled nifer o bentrefwyr yn yr ardd dros y blynyddoedd.

Llangrannog Welfare Committee have begun work on renovating the beloved Village Garden, located between Banc-y-Felin chapel and Y Gerwn waterfall.

We have already raised over £2,000 and have won a grant from Ceredigion County Council to support the work. We aim to raise another £8,000 and hope you can help us realise this dream.

The garden design shown was created by local garden expert Gail Robinson following consultation with community members. Work is being done by Teifi Landscaping. The design incorporates some of Cranogwen’s poetry, which will be set into the new stone floor. The plan shows a new, safer entrance, new planters and space for hardy, annual plants.

Built in the early 1900s, the garden has been further developed and maintained by successive local gardeners and builders. The new design aims to preserve aspects of the garden such as the original slate walls, and build on it to provide a perfect site for a statue of Cranogwen, our local heroine. We are working in partnership with the Cranogwen Community Monument team and Monumental Welsh Women to bring this idea to life.

We also hope to have enough money to provide information boards to illustrate Cranogwen’s life and importance, as well as celebrate the hard work of many villagers in the garden over the years.

Ffynon Fair

Ffynon Fair (St Mary’s Well) in Llangrannog is situated just up the road from the churchyard on the right hand side. The site is owned by the Llangrannog Welfare Committee, and we have long thought to do something with it. When we were approached by James Stewart and well expert Phil Cope, we were delighted to plan to uncover the well.

llangrannog well

The first work party got going on 15 May, followed by more clearing the next week. Enjoy some of the photos and the water test results; more information to follow. If you would like to get involved, email info@llangrannog.org.uk.

PDF file: Ffynon Fair Project Overview

FIRST WATER TEST from Llangrannog Well
Sunday 15 May 2022

This is a fairly basic first test, but gives an interesting (and mostly positive) analysis of the (surprisingly clean in the circumstances) water

Total Hardness        50mg per litre (low)

Free Chlorine           0mg per litre

Iron                             0mg per litre

Copper                       0mg per litre

Lead                            0mg per litre (good news)

Nitrate                       10mg per litre

Nitrite                        0mg per litre

Bromide                    6mg per litre

Total Chlorine          0mg per litre

Fluoride                     0mg per litre

Cyanuric Acid           0mg per litre

Carbonate                 80mg per litre

Total Alkalinity        80mg per litre

pH                                6.4 (7-8.4 is good)

 1. Ffynon Fair (notes from a Welfare Committee meeting with James and Phil)

Welcome to Phil Cope (author of The Living Wells of Wales) and James Stewart to discuss Ffynon Fair.

James’s mother grew up in Llangrannog at the rectory; his grandfather was the rector. His mother had an interest in the well and James would like to pay for Phil to do a consultancy in memory of his mother.

Phil believes this well has national significance.

Two phases are anticipated

 • An examination of the meanings of well springs
 • Phil offers a talk giving an intro to holy wells in general and FF and its possibilities to encourage support
 • Determine what we know already about FF
 • The naming(s) of wells (Welsh to Christianisation) ­– 50% have ended up becoming Lady Well or St Mary’s Well
 • We should look at it in the context of all the others in the village – Penfynnon/Bywell
 • Ownership and source of the water
 • Importance of education esp. with children as a part of climate conerns. Part of plans on what the well’s future should be. Community involvement.
 • Cranogwen’s poem Y Fynnon
 • Well-dressing and well-guarding
 • Initial exploration, cleaning and assessment of site
 • Dyfed Archeaelogical Trust are interested; water test
 • Further community meeting to show progress and designs for the future
 • Press and publicising online etc.
 • Budget and funding applications for Phase 2
 • Phase 2 – Delivery. Buildling a new well, seating, surrounding, interpretation panel, direction signs etc.
 • Well launch and possible festival
 • Publication – TV, radio, papers etc.
 • Links with other sites e.g. Carantek/Crantock/Irish site

Ian ap Dewi remembers being taken after Sunday School to drink the well water, and that it was known as Carannog’s Well. Speaking to John MO and Ian would be very useful.

Mary and June Sylvester would have some information.

Lowri Williams as director of Gwersyll yr Urdd

Boco and others of the Beechey family.

It was noted that some drainage work was done on the field and the spring does not flow as it used to. DAT could help here.

We can begin asking for stories and photos, but should hold forth on the physical work.

We are not bound by the rules of Cadw etc. so we can marry this with our own creative contribution to the development of the life of this well by buildling on what has gone before. What does this mean to us today; how is it relevant (e.g. ecology, water, climate etc.)?

Gather ideas of local artists, craftspeople, wall-builders, historians etc.

Within 12 months of agreement – could be done by September 2022. First open meeting could be Feb 2022. March school work. April cleanup. July 2nd meeting. Report Sept 22.

Plans etc. Early 2023. 2023 phase 2. Project completed May 2024.

Heritage Lottery Fund will be very keen especially as we have not had money from them before. This will not be a very expensive project.