Covid-19 & Llangrannog

Covid-19 update

Llangrannog is closed. We would love to welcome you – later.

 • There are no businesses open, and no parking in the village.
 • You are not allowed to visit a second home, caravan or holiday rental.
 • Fines are in force for those who do not respect the Welsh guidelines.
 • We will continue to report breaches of the guidelines to the local police.

Lockdown regulations remain unchanged in Wales:

 • Only go outside for food, health reasons or work (but only if it’s not practicable to work from home).
 • Stay 2 metres (6ft) away from other people.
 • Wash your hands often, for 20 seconds and as soon as you get home.
 • You can exercise more than once daily, locally, without any unnecessary travel.

Ceredigion is at a high level of vulnerability due to our low numbers of the virus. There are around 72,000 people living in Ceredigion, and we have a high percentage of elderly people. It is therefore vital that we continue to work together to beat the virus. The next few weeks are critical.

You can spread the virus even if you don’t have symptoms.

Stay apart to play your part

See the Llangrannog Hwb Facebook page for updates on Welfare Committee and local government advice and support. Ceredigion.gov.uk/coronavirus

Pwyllgor Lles Llangrannog Welfare Committee

Coronafeirws a Llangrannog

Mae Llangrannog ar gau. Edrychwn ymlaen i’ch croesawi – rhywdro eto

 • Nid yw’r busnesau ar agor, ac nid oes parcio yn y pentref
 • Nid oes gennych hawl i ymweld a’ch ail gartref, carafan neu ty gwyliau
 • Mae dirwyon i’r sawl sydd ddim yn parchu deddfau Cymru.
 • Byddwn yn parhau i adrodd am unrhyw dorri rheolau i’r heddlu lleol.

Mae’r cyfyngiadau yn ystod y cyfnod hwn yn ddi-gyfnewid yng Nghymru:

 • Dim ond mynd allan i brynu bwyd, rhesymau iechyd neu gwaith (ond dim ond pan nid yw’n bosib i weithio o adref)
 • Arhoswch 2 fetr (6 troedfedd) oddi wrth pobl eraill
 • Golchwch eich dwylo yn aml, am 20 eiliad a chyn gynted ag y byddwch chi’n cyrraedd adref
 • Gallwch ymarfer corff fwy nag unwaith y dydd, yn lleol, heb unrhyw deithio di angen

Mae Ceredigion yn fregus iawn i’r feirws yn sgil y nifer isel sydd wedi ei ddal mor belled. Mae oddeutu 72,000 o bobl yn byw yn y Sir, a mae gennym canran uchel o henoed.

Y mae felly yn hollbwysig ein bod yn parhau i weithio gyda’n gilydd i guro’r feirws. Mae’r wythnosau nesaf yn hanfodol.

Gallwch chi ledaenu’r firws hyd yn oed os nad oes gennych chi symptomau.

Cadwch hyd braich i leddfu’r baich.

Gweler tudalen Hwb Llangrannog am ddiweddariadau ar gyngor a chymorth y Pwyllgor Lles a’r Llywodraeth leol. Ceredigion.gov.uk/coronavirus