AGM 2021

Doedd dim AGM blwyddyn diwethaf – Covid.
There was no AGM last year due to Covid-19 restrictions.

Manylion a ffurflen: Details and nominations form:

Pwyllgor Lles Llangrannog Welfare Committee

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

nos Iau, 20 Mai am 7.30 AR LEIN

Annual General Meeting

Thursday 20 May at 7.30 ONLINE

ZOOM: https://zoom.us/j/96314554523

Darlith/Presentation

Perllan Llangrannog Orchard update

a)    Cyfrifon ac Adroddiad

b)    Ethol Pwyllgor

c)     Unrhyw fater perthnasol arall

Agenda

 

a)    Accounts and Report for

b)    Election of Committee for

c)     Any other relevant business

 

Mae gan holl drigolion yr hawl i fynychu’r cyfarfod ac fe’ch gwahoddir i wneud. Mae’n bosibl penodi dirprwy, gofynnwch am fanylion.

All residents are entitled and invited to attend and/or join the Committee. A proxy may be appointed; for details please ask

Os ych chi’n moyn ymuno’r Pwyllgor, ofynwch yr Ysgrifenyddes am fanylion.

If you wish to join the Committee, please contact the Secretary for details.

Cynyr Ifan (Cadeirydd/Chair)

654214; cynyrifan@hotmail.com

Kat Dawes (Ysgrifeyddes/Secretary)

07731307265; kldawes@gmail.com

 

Pwyllgor Lles Llangrannog Welfare Committee

Enwebiadau 2021-22 / Nominations 2021-22

       Teitl ac Enwau Llawn yr enwebai

              Title & Full Name of nominee                                                                                                                            

                                          Dyddiad geni

                                           Date of birth                                                     

                                                Cyfeiriad

                                                  Address                                                                                                                                         

                                               Cod Post

                                                 Postcode                                                                                       

                                Llofnod yr enwebai

                             Signature of nominee                                                                                                                            

                     Cynigydd (Enw a llofnod)

                Proposer (Name & signature)                                                                                                                            

                           Eilydd (Enw a llofnod)

                Seconder (Name & signature)                                                                                             

 

Dychwelwch y ffurflen at yr Ysgrifennydd / Please return this form to the Secretary